آنالیزهای پیشرفته‌ی استاتیکی و دینامیکی

"راهکارهای مهندسی"

شرکت سدافزار مبتنی بر تجربه طولانی و با بهره مندی از دفتر فنی خود ، قابلیت آماده سازی و ارائه آنالیزهای پیشرفته‌ی استاتیکی و دینامیکی از جمله تحلیل برگشتی تونل و سد، تحلیل پایداری توسط داده های ابزار دقیق، ارائه گزارش رفتارنگاری و نظارت که توسط تحلیل عددی انجام می شود، را دارد. این خدمات به همراه خدمات معمول و براساس درخواست ارائه می گردد.