همه چیز در مورد
رفتارنگاری ایمنی سازه

"راهکارهای مهندسی"

شرکت سدافزار بر اساس تجربیات زیاد و همچنین توانایی‌های تخصصی مهندسی دفتر فنی خود، قادر است که خدمات تحلیل سازه‌ای از قبیل آنالیز برگشتی تونل و سدها، تحلیل پایداری از طریق داده‌های ابزاردقیق، رفتارسنجی و گزارشات تکمیلی به روش آنالیز عددی را ارائه کند. این خدمات، علاوه‌بر خدمات مرسوم بوده و فقط در صورت درخواست می‌تواند ارائه شود.