سامانه مانیتورینگ تحت وب یا WMS

"راهکارهای مهندسی"

سیستم رفتارنگاری از راه دور توسط شرکت FIELD که یکی از شرکای شرکت سدافزار است ،توسعه یافته است. یک نرم افزار برای تاییدو  پردازش ، تبدیل ،مدیریت و به صورت خودکار دینامیکی ،ژئوتکنیکی / سازه ای و رفتارنگاری داده های سازه های هیدرولیکیرا به صورت خودکار و نیمه خودکار و به صورت دستی مشاهده کنید.

 WMS منطبق بر  نیازها و ویژگی های هر پروژه قابلیت تغییر دارد. این سیستم قابلیت محاسبه ، ذخیره سازی و آرشیو کردن داده های الکترونیکی از ابزار دقیق های مختلف را دارد. سیگنال های الکتریکی ابزار دقیق توسط یک واحد داده… و به روشهای مختلف مانند f/o، LAN، GPRS، رادیو و یا اتصال ماهواره ای  به سرور ارسال می گردد. سرور تایید و پردازش داده ها را انجام داده و آنها را به پایگاه داده SQLا ضافه میکند. اولین اعتبار سنجی بر روی داده ها انجام می شود و قرائت های غیر عادی حذف می شوند، سپس به صورت خودکار به واحد مهندسی مورد نظر تبدیل می شود. بدین ترتیب این سیستم قابلیت این را دارد به روز رسانی داده ها به صورت خودکار و 24 ساعته در روز، 7 روز در هفته انجام شود.