ریموت سنسینگ

"راهکارهای مهندسی"

عملیات معدن‌کاری و یا ژئوتکنیکی موجب جابجایی‌های سطحی، به ویژه در طول یک دوره زمانی بلند یا کوتاه می‌شود. مشاهدات حاصله از چنین جابجایی‌هایی، یک ابزار مفید برای طرح نقشه‌ی پارامترهای مربوط به ساخت‌وساز در داخل زمین را فراهم کرده و بینشی جدید درباره ساختگاه ژئوتکنیکی یا تداوم عملیات معدنی به دست می‌دهد. ما از تداخل‌سنجی تغییرات بُرد رادارِ با دهانه مجازی تداوم عملیات زیرسطحی یا سطحی داخل کارگاه را رصد می‌کنیم. علاوه‌بر این، برای محاسبه پارامترهای مدل، ارزیابی مدل را با استفاده از روش استاتیک یا شبه استاتیک انجام می‌دهیم.