پردازش و تعامل داده‌ها

"راهکارهای مهندسی"

بعد از برداشت داده های صحیح و قابل اعتماد از سایت و انتقال به دفتر فنی، بعد از پردازش و تصحیح داده های خام یک گزارش رفتارنگاری کاربردی و موثر برای مشاور و همچنین کارفرما آماده می شود. شرکت سدافزار با سابقه بیشتر از 26 سال در زمینه رفتارنگاری، قادر به ارائه گزارش رفتارنگاری ماهیانه به صورت نسخه چاپی، لوح فشرده و یا از طریق اینترنت برای کارفرمای خود است.