نگهداری و خدمات پس از فروش:
تعمیر، تعویض، نوسازی و ارتقای سیستم رفتارنگاری

"راهکارهای مهندسی"

چنان‌که سیستم‌های پایش سلامت و ایمنی سازه‌ای برای کاربرد بلند مدت در یک پروژ‌ه‌ای به کار گرفته شوند؛ ضروری است که با گذرِ زمان و مطابق با پیشرفت روزافزون تکنولوژی‌های مربوطه، کارآیی این سیستم‌ها نیز با به‌روز رسانی آن‌ها به‌وسیله تکنولوژی‌های روزِ دنیا ارتقا یابد؛ که این امر می‌تواند از طریق ارتقاء، نوسازی و همچنین در صورت نیاز تعمیر و جایگزینی قطعات انجام گیرد. شرکت سدافزار با به‌روز رسانی همگام خود مطابق با دانشِ روز این تکنولوژی، قادر است که توصیه‌های مفید و ارزشمندی را به منظور تأمین نیازهای یک پروژه ارائه کند. سدافزار برای تمامی کارفرمایان خود و در طی بهره‌برداری از این سازه‌ها، این خدمات را ارائه می‌کند.